Biblioteka Instytutu 1 sierpnia 2018 r. rozpoczęła  realizację projektu  “Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych”  (OZwRCIN).

Jego realizacja przewidziana jest na okres trzech lat. Projekt uzyskał dofinansowanie i realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,  E-administracja i otwarty rząd, działanie  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Umowa nr POPC.02.03.01-00-0029/17-00.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r. przez Konsorcjum 16 instytutów naukowych  reprezentujących różne dziedziny wiedzy – zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne, jak i humanistyczne. Partnerem wiodącym jest Instytut Matematyczny PAN w Warszawie.

Celem Projektu jest cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego pochodzących z zasobów Partnerów (jednostek naukowych). Nastąpi to poprzez udostępnienie na wolnych licencjach lub w domenie publicznej ponad 146 000 nowych zasobów, rozbudowę funkcjonalności oraz e-dojrzałości platformy Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (RCIN). Całkowita wartość dofinansowania Projektu wynosi 34 684 818,25 zł, w tym wartość projektu przypadająca na Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN wynosi  1 263 800,00 zł

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN  zdigitalizuje: publikacje profesora Marcelego Nenckiego,  stare druki, druki z XIX i pierwszej połowy XX wieku oraz czasopisma XIX-XX wieczne. Łącznie ok. 1000 pozycji.
Strona internetowa projektu: www.rcin.org.pl

Koordynatorem Projektu jest Instytut Matematyczny PAN, a Partnerami 15 Instytutów:
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Instytut Badań Literackich PAN
Instytut Badań Systemowych PAN
Instytut Badawczy Leśnictwa
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
Instytut Botaniki im. Wł. Szafera PAN
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Dendrologii PAN
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
Muzeum i Instytut Zoologii PAN